NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 228 222 168
napište nám

Úvod »Informace o vodě » Podpora oprav

Podpora oprav

PODPROGRAM PODPORA OPRAV DOMOVNÍCH OLOVĚNÝCH ROZVODŮ

 

01.12.2014: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

 

Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com  

 

 

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2015

 

   Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky (dále jen „dům“). Dotace poskytnutá z tohoto podprogramu musí být vyčerpána v roce 2015.

 

I. Cíl podpory

Cílem podprogramu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“ je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě. Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu stanoví minimální požadavky pro vodu určenou pro lidskou spotřebu a hodnota ukazatele pro obsah olova v litru pitné vody je max. 10 µg. Tato hodnota ukazatele musí být docílena nejpozději do listopadu 2015, tj. do 15 let od nabytí účinnosti Směrnice.

 

II. Parametry podprogramu

Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, u kterých je provedena výměna olověných rozvodů.

 

III. Příjemce dotace

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo (dále jen „žadatel“).

 

IV. Charakter a výše podpory

Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům ze státního rozpočtu ČR. Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě.

 

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství¹ podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.

 

 

V. Podmínky pro poskytnutí dotace

Dotaci lze poskytnout žadateli, jsou-li splněny tyto podmínky:

 

a) Žádost o dotaci je podána na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v termínu stanoveném správcem podprogramu.

 

b) Žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti žádosti (viz oddíl VI.).

 

c) V domě s domovními olověnými rozvody vody je zjištěno zvýšené množství olova vyšší než 10 μg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě provede autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř podle Monitoringu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními rozvody.

 

d) Na opravu je zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.

 

e) Dotace se poskytuje na financování prací formou oprav, které mají neinvestiční charakter nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby. Žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě.

 

f) Žadatel o dotaci má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo zdravotním pojišťovně. V době podání žádosti nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebyl proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci. Proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku.

 

VI. Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci

Dotaci lze poskytnout žadateli pouze na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace, který je uveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá investiční záměr obsahující:

 

1. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být oprava prováděna;

 

2. u vlastníků domu - právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence, tato podmínka neplatí pro obce;

 

3. v případě, že žadatelem je společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek² nebo členské schůze bytového družstva³ o souhlasu s provedením opravy;

 

4. originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova, protokol nesmí být starší než deset měsíců;

 

5. technické řešení zpracované oprávněnou osobou zahrnující:

 

a) rozsah a technologický postup oprav;

b) předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace podle tohoto podprogramu;

 

6. prohlášení žadatele o bezdlužnosti (viz oddíl V. písm. f);

 

VII. Doplňující náležitosti žádosti o dotaci

Žadatel, který obdrží od ministerstva Registraci akce s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do termínu stanoveného správcem podprogramu doplňující náležitosti žádosti, a to:

1. smlouvu o dílo se zhotovitelem akce;

2. prohlášení o vlastních zdrojích žadatele, potřebných na financování opravy;

3. aktualizované údaje o akci, pokud došlo ke změně (např. na základě uzavřené smlouvy o dílo).

 

VIII. Podmínky pro použití dotace

a) Příjemce dotace je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu podprogramu \"Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2015\".

 

b) Příjemce dotace je povinen akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace a v souladu s posledním vydaným \"Rozhodnutím o poskytnutí dotace\" a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

c) Dotace ze státního rozpočtu je poskytována pouze na celý dům, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě, přičemž dotace nepřesáhne skutečně vynaložené náklady na opravu; opravou je pouze výměna olověných domovních rozvodů vody za zdravotně nezávadné rozvody, spočívající zejména v bouracích pracích souvisejících s demontáží stávajících vodovodních rozvodů, v demontáži stávajících vodovodních rozvodů, ve vysekání drážek, v rozvodu zaizolovaných nových vodovodních rozvodů, v montáži vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody, v zazdívkách, včetně nákladů na materiál a na odvoz a skládku suti. Dotace se neposkytuje např. na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, vodoměry a na projektovou dokumentaci atd.

 

d) Finanční prostředky z dotace státního rozpočtu musí být vyčerpány v roce 2015, akce může být dokončena až v následujícím roce.

 

e) Příjemce dotace nejpozději v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

 

IX. Doplňující náležitosti žádosti o dotaci

Žadatel, který obdrží od ministerstva Registraci akce s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu co nejdříve, nejpozději však do termínu stanoveného správcem programu, doplňující náležitosti žádosti a to:

1. smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem akce (dodavatelem akce);

2. prohlášení příjemce dotace o vlastních zdrojích, potřebných na dofinancování opravy;

3. aktualizované údaje o akci, pokud došlo ke změně (např. na základě uzavřené smlouvy o dílo);

4. případně jiné doklady požadované správcem podprogramu.

 

Pokud žadatel v uvedené lhůtě nepředloží všechny doplňující náležitosti, nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

X. Postup při poskytování dotace

 

1. Lhůta pro doručení žádosti je stanovena ve výzvě k tomuto podprogramu.

 

2. Formulář žádosti je uveřejněný na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na adrese http://www3.mmr.cz/zad.

 

3. Vyplněný a podepsaný formulář žádosti spolu se stanovenými doklady (viz oddíl VI.) žadatel doručí do podatelny ministerstva ve lhůtě stanovené v bodě 1.

 

4. Správce podprogramu provede kontrolu žádostí o poskytnutí dotace včetně kontroly základních povinných náležitostí. Je-li zjištěn nedostatek, žadatel je vyzván k doplnění. Doplnění žádosti provede žadatel ve lhůtě stanovené správcem podprogramu.

 

5. Hodnotitelská komise, jmenovaná ministrem, zhodnotí žádosti na základě hodnotících kritérií, která budou součástí výzvy k podávání žádostí, a doporučí vybrané akce ke schválení.

 

6. Na schválené akce bude správcem podprogramu vydána Registrace akce.

 

7. Žadatel je povinen do termínu stanoveného správcem podprogramu doložit doplňující náležitosti (viz oddíl VII.).

 

8. Po doložení doplňujících náležitostí dle oddílu VII. správce podprogramu vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zašle příjemci dotace doklady opravňující k čerpání finančních prostředků.

 

9. Pokud žadatel zjistí, že není schopen zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, neprodleně o tom informuje ministerstvo a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí.

 

10. Správce podprogramu stanovuje v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. termín předání díla jako termín ukončení realizace akce, který účastník programu doloží předávacím protokolem.

 

11. Nejpozději v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí žadatel ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (viz metodický pokyn).

 

12. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. a metodického pokynu MF Pokyn č. R 1 – 2010.

 

XII. Kontrola

Ministerstvo zajišťuje kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti, a to administrativní i fyzická na místě. Při kontrole dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace podle tohoto podprogramu a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

 

--------------------------------------------------

¹ Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

² podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

³ podle § 727 – 757 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích