Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 721 321 802
napište nám

Úvod » Pesticidy v pitné vodě

Analýzy vody na výskyt pesticidních látek

Především provozovatelé komerčních studní jsou povinni pravidelně sledovat a kontrolovat kvalitu pitné vody, dle vyhlášky 252/2004 Sb. Mimo uvedené četnosti a rozsahy rozborů ( krácený a úplný rozbor vody) jsou povinni rozšířit analýzy i o pesticidní látky. Zde Vám představíme pesticidní balíčky, které se vztahují na jednotlivé kraje ČR. Rozsah anylýz byl zpracován ve spolupráci ALS ČR a KHS (Krajská hygienická stanice).

 

Rozsah rozboru na pesticidní látky se líší dle kraje. Cena za balíček je jednotná 3 900,- Kč bez DPH.

Kód Kraj
W-PES1/JMK Jihomoravský kraj
W-PES1/MSK Moravskoslezský kraj
W-PES1/OLK Olomoucký kraj
W-PES1/PAK Pardubický kraj
W-PES1/VYK Kraj Vysočina
W-PES1/ZLK Zlínský kraj
W-PES1/KVK Karlovarský kraj
W-PES1/PLK Pardubický kraj
W-PES1/ULK Ústecký kraj
W-PES1/SCK Středočeský kraj
W-PES1/JCK Jihočeský kraj
W-PES1/LBK Liberecký kraj

 


 

Legislativní požadavky: 

Přistoupením České republiky do Evropské unie vznikla ČR povinnost řídit se evropskou legislativou.
Z důvodu ochrany lidského zdraví EU vydala Rámcovou směrnici o vodě 2000/60/ES, která usiluje o
postupné omezení emisí, vypouštění a úniků nebezpečných látek do vody po celé Evropě a zajištění
jejího dlouhodobého a udržitelného využívání. Směrnice se zabývá povrchovými vodami, pobřežními
vodami a podzemními vodami a usiluje o zajištění dobrého chemického stavu útvarů povrchových i
podzemních vod v celé Evropě. V případě povrchových vod je tento cíl vymezen pomocí limitů koncentrací
specifických znečišťujících látek s významem pro EU, které jsou známé jako prioritní polutanty. Směrnice
2008/105/ES stanovuje normy environmentální kvality.

Za monitorování koncentrací prioritních látek v povrchových vodách jsou zodpovědné členské státy v rámci
svých monitorovacích programů. V České republice tento monitoring provádí Český hydrometeorologický
ústav.
Rámcová směrnice o vodě požaduje také dobrý chemický stav podzemních vod. Tento požadavek
podporuje i Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod proti
znečištění a zhoršování stavu, v níž se stanoví opatření k posuzování, monitorování a limity znečištění
podzemních vod. Pro jednotlivé pesticidy nebo jejich metabolity je zde určen limit 0,1 µg/l a pro součet
jednotlivých stanovených pesticidů a jejich metabolitů platí limit 0,5 µg/l v podzemních vodách.
Oblast pitných a teplých vod reguluje Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu,
která stanovuje limit 0,1 µg/l pro každý jednotlivý pesticid nebo jeho metabolit, s výjimkou aldrinu,
dieldrinu, heptachloru, heptachlorepoxidu, pro které platí limit 0,03 µg/l. Limit pro součet jednotlivých
stanovených a kvantitativně zjištěných pesticidů a jejich metabolitů je 0,5 µg/l.

 

Přehled legislativních předpisů na kvalitu vody platné v ČR:

 

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody


• Vyhláška č. 275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o
způsobu jejich úpravy


• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.


• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění


• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech


• Vyhláška č. 5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajonů a útvary podzemních vod,
způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zajišťování a hodnocení
jejich stavu


• Vyhláška č. 98/2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení
ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech
programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod


• Nařízení vlády č. 145/2008 seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje
požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí


• Metodický pokyn Ministerstva Životního prostředí MŽP 1/2012 – indikátory znečištění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozšíření kapacit a nabídky služeb pro stanovení pesticidů

 

Transpozicí předpisu Evropské unie vznikla České republice povinnost řídit se evropskou legislativou, která požaduje, aby byly pesticidy a jejich relevantní metabolity (obdobně či více toxické než původní pesticid) sledovány.
Pesticidy se dle vyhlášky 252/2004 rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty (např. regulátory růstu) a jejich relevantní metabolity, rozkladné nebo reakční produkty. Dle požadavků vyhlášky se stanovují pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, přičemž nestanovení pesticidních látek se zdůvodní.

 

V našich spolupracujících laboratořích jsme proto v uplynulém období provedli v souladu s platným zněním vyhlášky 252/2004 analýzu pravděpodobného výskytu pesticidů ve zdrojích pitných vod. Výstupy této analýzy rizik jsme následně představili jednotlivým pracovištím Krajských hygienických stanic, abychom pomohli definovat seznam relevantních pesticidních látek, které se mohou vyskytovat v dané oblasti a jsou tak potenciálními kontaminanty vody.
Pracoviště laboratoří již validovalo a akreditovalo jeden z nejširších rozsahů pesticidů v České republice a nadále vyvíjí metody pro stanovení pesticidů a jejich metabolitů.

 

 V oblasti stanovení pesticidů nabízíme producentům a distributorům pitných vod:

 

 

-Výstupy analýzy rizik ve formě seznamu relevantních pesticidních látek a jejich metabolitů

-Vývoj metodik, zavedení relevantních pesticidů a metabolitů, jejich validaci a akreditaci

-Stanovení pesticidů a jejich relevantních metabolitů pro danou oblast

-Konzultace při jednání s Krajskou hygienickou stanicí

-Poskytnutí vzorkovnic

-Zajištění odběrů vzorků

-Konzultace výsledkůV současné době laboratoře instalovali 2 moderní přístroje. Nový LC-MS/MS systém - jedná se o Waters Aquity UPLC/Xevo TQ-S a další GC/QQQ systém Agilent 7890B/7000D.
Oba přístroje budou po zavedení do rutinního provozu využity ke stanovení ultrastopových koncentrací pesticidů a léčiv ve vzorcích ze životního prostředí. 

Máte-li požadavek na stanovení pesticidů, konzultaci v oblasti kvality vod či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 721 321 802 nebo e-mailem kozakova@vodosprava.cz