NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 721 321 802
napište nám

Úvod »Informace o vodě » Pesticidy v podzemní vodě

Pesticidy v podzemní vodě

Data zpracovaná pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za rok 2017 v rámci monitoringu stavu podzemních vod ukazují, že pesticidní látky byly nalezeny ve více než polovině ze sledovaných vrtů. Přitom téměř 40% sledovaných míst vykazuje nadlimitní koncentrace pesticidů. Obecně platí, že vyšší koncentrace bývají nalézány v zemědělských intenzivněji využívaných oblastech (Polabí, Podyjí atp.), kde jsou pesticidy významněji používány při pěstování plodin. Tento výstup odpovídá trendu posledních let, kdy výsledky monitoringu byly velice podobné. Informace již pronikají také do médií a stále více obyvatel je tak informováno o tomto problému.

V mnoha sledovaných vrtech je nalézáno více druhů pesticidních látek. Tato situace vedla k tomu, že na problém s výskytem pesticidů ve vodách upozorňuje i minulý rok vládou schválená koncepce boje proti suchu. Současně i zákon o rostlinolékařské péči, novelizovaný v minulém roce, obsahuje přísnější pravidla pro aplikace pesticidů. Bohužel zejména v podzemních vodách znečištění zůstává velmi dlouho, jejich přirozené čištění nebo rozklad pesticidů přírodními procesy trvá desetiletí. Dokazuje to fakt, že některé chemikálie, například herbicid pro kukuřici, atrazin nebo herbicid alachlor pro řepku a zejména jejich metabolity, se i po deseti letech od zákazu jejich použití vyskytují v podzemních a povrchových vodách.

Pitná voda a pesticidy
Zhruba 60 % obyvatel České republiky používá pitnou vodu upravenou z podzemních vod či smíšených zdrojů (podzemní a povrchová voda). To klade na producenty pitné vody vysoké nároky z hlediska úpraven pitné vody, které často nebyly v minulosti koncipovány pro odstraňování pesticidních látek ze zdrojů vod. Jednou z cest je budovat dokonalejší úpravny vody, jedná se zejména o zařízení s pokročilým, třetím stupněm čištění aktivním uhlím. Tento přístup již zvolily některé vodárny, nicméně jedná se o investičně velice nákladné akce, což ve svém důsledku znamená, že než se začne v rámci republiky s významnější výstavbou těchto špičkových technologií, bude se muset významná část obyvatel smířit s vodou, která obsahuje buď pesticidy, nebo jejich metabolity, tedy látky, na které se pesticidy přeměňují.

Laboratoře ALS Czech Republic již dlouhodobě monitorují pro ČHMÚ stav podzemních vod. Na základě těchto bohatých zkušeností jsme připraveni poskytnout producentům pitné vody a ostatním zájemcům informace o kvalitě vody nejen provedením vlastních rozborů, ale rovněž zpracováváme, pravidelně aktualizujeme a s příslušnými Krajskými hygienickými stanicemi diskutujeme analýzy rizik, jejichž výstupem je seznam pesticidních látek a jejich metabolitů, relevantních z hlediska sledování v dané lokalitě.

Pro provozovatele úpraven vod nabízíme dále screening výskytu pesticidních látek a také farmak v surové vodě vzhledem k případnému zařazení granulovaného aktivního uhlí (GAU) jako stupně čištění. Lze tak získat informace o účinnosti čištění z poklesu koncentrací pesticidních a jiných látek před a po průchodu filtrem s GAU.

Aktivní uhlí – kvalita rozhoduje

Rovněž jsme schopni ověřit i kvalitu aktivního uhlí z hlediska jeho sorpční kapacity a to jak pomocí jodového čísla, tak i sorpce methylenové modři (vypovídající více o sorpčních schopnostech GAU vůči větším molekulám) či dokonce přímo stanovením měrného povrchu. Dále ověříme i ostatní důležité charakteristiky GAU jako je tvrdost (odolnost otěru), koeficient stejnoměrnosti (distribuce velikosti částic), obsah popela (nečistoty) či obsah vody v pořizovaném aktivním uhlí. Naše pracovitě provádí testy aktivního uhlí dle norem NORIT, ASTM a ČSN již dva roky. Ověření shody vlastností GAU stanovených v nezávislé laboratoři s dodavatelem deklarovanými parametry může zamezit významným případným ekonomickým škodám u odběratelů daným nedostatečnou funkčností pořizovaného GAU, jež bývá obvykle nakupován v nemalém množství.
 
Máte-li požadavek na stanovení pesticidů, konzultaci v oblasti kvality vod či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 773 87 34 34 nebo e-mailem na cerny@vodosprava.cz